Guest Relation

Environment

Published on กรกฎาคม 30th, 2016 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย จัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ราชการบ้านคลองจิหลาด หมู่ที่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย กล่าวรายงาน มีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลไสไทย จำนวน 4 โรงเรียน เข้าร่วม โดยมีนายไพโรจน์ เทียนทอง และคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ เป็นวิทยากร

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนในเขตตำบลไสไทย ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและนักเรียน โรงเรียนในเขตตำบลไสไทย จำนวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านไสไทย

คณะครูและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 95 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ (EM) การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ (EM) กับการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมงและสิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยปลาหมัก ฮอร์โมนผลไม้ สารไล่แมลง และการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ และในวันที่ 28 กรกฎาคม ทัศนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลคลองขนาน และศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลปกาสัย (บ้านดิน) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดความรัก ความหวงแหน และเห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และรู้จักใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เป็นการเฝ้าระวังป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและของประเทศชาติต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑