Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 3rd, 2015 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 3 กรมเจ้าท่า จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อนการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา

วันที่ 22 กันยายน 58 ณ บริเวณท่าเรืออ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 3 กรมเจ้าท่า จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อนการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา

นำโดยนายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 นายสมเกียรติ เขียวย้อย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายมานพ คงสุข นายช่างชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานฯ นายจรัญ ดำเนินผล นายช่างขุดลอกชำนาญงาน นายเปลี่ยนประสพ ขาวนวล หัวหน้าหน่วย พพ. 2 (สุสานหอย มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ชมรมเรือหางยาวบ้านอ่าวน้ำเมา ชมรมเรือหางยาวอ่าวไร่เลย์ ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สมาชิก ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย จำนวน กว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟัง

นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีแผนงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ 2559

โครงการขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา ขนาดของร่องน้ำกว้าง 30 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 2 เมตร รับผิดชอบดำเนินงานขุดลอก โดยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.7 และเรือเจ้าท่า 28 เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำและท่าเรือที่ตื้นเขิน พัฒนาร่องน้ำเดินเรือ รองรับธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัดกระบี่

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำเพื่อรองรับ AEC และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐ กรอบ PMQA

จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา โดยได้เชิญส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา เพราะจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงเรือของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลงต่ำสุด

นอกจากนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมได้เสนอให้มีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการขึ้นลงสะพานท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา และขอให้มีปรับปรุงการบริหารจัดการ การจัดระเบียบเรือในการเข้าจอด โดยทางกรมเจ้าท่าจะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่มาประจำการ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา 1 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย รับดำเนินการ จัดระเบียบการจอดเรือ ปรับปรุงการบริหารจัดการ

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการท่าเรืออ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทยต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑