Guest Relation

NEWS

Published on มีนาคม 9th, 2015 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัด นายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายเชิด เกื้อหนู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวพรทิพย์ ศรีพะเนิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง จังหวัดปัตตานี นำโดยนายซักรี เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง และคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนตำบลคลองมานิง จำนวน 45 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ และผู้แทนชุมชนตำบลคลองมานิง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

เรื่องการบริหารจัดการขยะภายในตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มีคณะผู้บริหาร รองปลัด และนางสาวพรทิพย์ ศรีพะเนิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และเดินทางไปศึกษาดูงานต่อไปที่จังหวัดพังงา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑