Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 8th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่  8 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม 75 ล้านปี องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  นายอาวุธ   ไขแสง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น        เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่น เช้าร่วม

นายอาวุธ  ไขแสง  ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548     ข้อ 11  ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามข้อ 19(1)

โดยกำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายรายละเอียดที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  จึงจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2558  โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ จำนวน 12 โครงการ  งบประมาณ 5,122,000 บาท.  พัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้า สาธารณะ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,350,000 บาท

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 1,015,256 บาท  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 5,341,430 บาท ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 10 โครงการ  งบประมาณ  1,319,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดและหวงแหนธรรมชาติ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 95,000 บาท  บำบัดและการกำจัดขยะ  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง           เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้มีคุณภาพ รวดเร็ว และเกิดความโปร่งใส จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณ 360,000 บาท  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 3,350,000  บาท  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 15 โคงการ งบประมาณ 1,100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา  จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณ 620,000 บาท  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  จำนวน 3 โครงการ  งบประมาณ 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์  จำนวน 1 โครงการ  งบประมาณ  600,000 บาท  การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ  40,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณ  180,000  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดทำผังเมืองรวมท้องถิ่น  จัดทำผังเมืองรอมท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลในทุกๆด้าน  จำนวน 1 โครงการ  งบประมาณ  35,000 บาท

รวม 8 ยุทธศาสตร์ จำนวน 159 โครงการ  งบประมาณ  21,647,686  บาท

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑