Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 8th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ จังหวัดปัตตานี

เวลา 16.00 น.  วันที่ 5 กันยายน 2557  ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  นายชญณัท  ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  พร้อมด้วยนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ปลัด อบต. รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขาสมาคมคุรุสัมพันธ์ตำบลไสไทย ผู้ได้รับอนุญาตและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์  คณะกรรมการวัดไสไทย และผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกระบี่

ร่วมให้การต้อนรับ  นายอรุณ  ทองขาว  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา จังหวัดปัตตานี  พร้อมเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบฯ  ที่เข้าศึกษาดูงาน เรื่องอิสลามกับการอยู่ร่วมกันในสังคม  ตามโครงการเยียวยาสานสัมพันธ์สองวัฒนธรรมกลมเกลียว  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายผู้ได้ผลกระทบฯ  เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมในสังคมจังหวัดชายแดนใต้

โดยมีนายสุนทร  สีหมุ่น  เลขานุการคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดกระบี่  เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง อิสลามกับการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  พึ่งพาสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม  และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อไป

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑