Guest Relation

Local news

Published on กรกฎาคม 28th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบอุปกรณ์กีฬามวยไทยให้แก่ศูนย์อนุรักษ์กีฬามวยไทย ตามโครงการชมรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อสุขภาพและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ศูนย์อนุรักษ์กีฬามวยไทย หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์กีฬามวยไทย ตามโครงการชมรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อสุขภาพและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน มีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วม โดยมีนายอาคม เจ๊ะโส้ ประธานชมรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อสุขภาพและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน และคณะร่วมในการรับมอบ

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์มวยไทยเพื่อสุขภาพและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของกีฬามวยไทย ทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและหลีกเลี่ยงอบายมุข รวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์กีฬามวยไทย พร้อมทั้งฝึกทักษะให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ อีกทั้งยังนำไปประกอบวิชาชีพมวยต่อไปได้ ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์มวยไทยตำบลไสไทย มีนักมวยจำนวน 10 คน อายุระหว่าง 8 – 13 ปี ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในตำบลไสไทย

โดยอุปกรณ์ที่ส่งมอบได้แก่ เป้าล่อหน้าท้อง แบ็คชก นวม สนับแข้ง สนับศอก กางเกงมวย มงคล เป็นต้น เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าของศิลปะกีฬามวยไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความอบอุ่นครอบครัว ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับชุมชนในตำบลไสไทยอย่างยืน

Tags:


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑