Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 17th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยราจร แก่ประชาชนในเขตตำบลไสไทย โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีร.ต.ต.สุเทพ ทองนวลจันทร์ รองสารวัตรจราจรเมืองกระบี่ นายบุญช่วย บุญสุวรรณสกุล หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ นางอลิษา วงศ์เมฆ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เป็นวิทยากร โดยมี ร.ต.อ. ปรมัท ปิติวงศ์สกุล รอง วสป.สภ.เมืองกระบี่ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ และผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 120 คน เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากปัจจุบันยานพาหนะบนท้องถนนนับวันเพิ่มมากขึ้น จนมาตรการต่างๆที่ออกมารองรับจากหน่วยงานในความรับผิดชอบไม่สามารถรองรับได้ทัน กับการเพิ่มของจำนวนยานยนต์ดังกล่าว ทำให้นับวันอุบัติเหตุบนท้องถนนมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและบางครั้งต้องพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นภาระต่อสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

จึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่ประชาชนในท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อการใช้บริการสาธารณะร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รู้จักกฎระเบียบ เครื่องหมายต่างๆของการจราจร สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลไสไทย ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน

ภาพและข่าว : นางสุจิราภัทร์ ต่างสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อบต.ไสไทย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑