Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 11th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เตรียมดำเนินโครงการ อบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เตรียมดำเนินโครงการ อบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุม โครงการ อบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ทั้ง 7 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ อบต.ไสไทยสัญจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ การจัดโครงการดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในโครงการให้มากที่สุด

โครงการ อบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ บริการรับชำระภาษี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมอาคาร การออกแบบก่อสร้าง มีบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และปศุสัตว์อำเภอเมืองกระบี่ ให้บริการฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า ฉีกยาคุมกำเนิน แก่สุนัขและแมว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับการประกันตน กศน.จังหวัดกระบี่ บริการรถโมบายเคลื่อนที่ โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม และโรงเรียนเสริมสวยเกศเจริญ บริการตัดผม/เสริมสวย เป็นต้น และมีการจัดเวทีประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆของชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558 -2560 )

โดยมีกำหนดออกให้บริการวันที่ 1-10 เมษายน 2557 ในเวลา 13.00 น. รายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 57 หมู่ที่ 2 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
วันที่ 2 เมษายน 57 หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์ราชการบ้านคลองจิหลาด
วันที่ 3 เมษายน 57 หมู่ที่ 4 ณ วัดไสไทย
วันที่ 4 เมษายน 57 หมู่ที่ 1 ณ สำนักสงฆ์ช่องสามแก้ว
วันที่ 8 เมษายน 57 หมู่ที่ 5 ณ มัสยิดบ้านอ่าวน้ำเมา
วันที่ 9 เมษายน 57 หมู่ที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแหลมโพธิ์
วันที่ 10 เมษายน 57 หมู่ที่ 7 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ขอเชิญประชาชนตำบลไสไทยร่วมโครงการไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ได้ตามสถานที่ วัน และเวลา ที่กำหนด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โทร.075-623402 ต่อ 207

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑