Guest Relation

Local news

Published on มกราคม 16th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไสไทย จำนวน กว่า 100 คน

เวลา 14.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2557 ที่บริเวณชั้น G สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.ตำบลไสไทย) ทั้ง 7 หมู่ โดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน มีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.และ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไสไทย กว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วม มีนายวิมล กลับผดุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางนันท์นภัส ชูเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ และนางอรวรรณ มารยา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย เป็นวิทยากร

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก โรคนี้มักจะระบาดในช่วงฤดูฝน ประชากรที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 4–14 ปี รองลงมาคือเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กโตตามลำดับ ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปี การดำเนินงานควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันในการควบคุมป้องกันโรคที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ขึ้น

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นกลัว และตระหนักในการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดอัตราการป่วยและการตายด้วยโรคไข้เลือดออก

พร้อมนี้ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้มอบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) และน้ำยาพ่นหมอกควัน ให้แก่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในแต่ละหมู่บ้านรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและเชื้อโรคต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑