Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 10th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า หรือ KPI Awards 2014 รางวัลที่เป็นเกียรติภูมิท้องถิ่น ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557    ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ทางสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 พร้อมกับการมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 หรือ KPI Awards 2014 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น

ซึ่งในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับรางวัลพระปกเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เดินทางมารับรางวัลดังกล่าว มีนายก่อหนี กองข้าวเรียบ ประธานสภา นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมแสดงความยินดี

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการพระปกเกล้า เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ในปีนี้มี 43 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ของเราเป็นอีก 1 องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

รางวัลพระปกเกล้า ทางสถาบันปกเกล้าได้เล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะความโปร่งใสในการบริหารและการมีส่วนรวมของประชาชนในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันเรื่องการสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ และส่งเสริมให้บริหารจัดการท้องถิ่นให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภทคือ

1.ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

3. ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีผู้ได้รับรางวัลประปกเกล้า 3 แห่งด้วยกันคือ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง รับรางวัลอปท.ที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.อบจ.กระบี่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

3.ทต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ รับใบประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ซึ่งในปีนี้มีอปท.ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ รับ รางวัลพระปกเกล้าทองคำโดยแบ่งเป็น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 แห่ง ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 6 แห่ง รางวัลพระปกเกล้า สำหรับ อปท.ที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 11 แห่งด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 3 แห่ง อปท.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อีก 17 แห่ง รวม 43 แห่ง

ภาพและข่าว  :  อบต. อ่าวนาง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑