Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

หอการค้าจังหวัดกระบี่ เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic และเปิดศูนย์ SMEs Clinic (สัญจร)

หอการค้าจังหวัดกระบี่ เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic และเปิดศูนย์ SMEs Clinic (สัญจร) ที่กองอำนวยการ ถนนคนเดิน กระบี่ โดยเปิดให้บริการเดือนละ ๒ สัปดาห์ คือสัปดาห์แรก และสัปดาห์สุดท้าย เพื่อดำเนินงานทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic หอการค้าจังหวัดกระบี่ โดยมีนายเอกชัย กิตติธรกุล ประธานโครงการ SMEs Clinic หอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากหอการค้าไทย มีนโยบายให้หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ (SMEs) ให้แข่งขันได้ทุกระดับ โดยการผลักดัน ส่งเสริมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายวิสาหกิจ ในรูปแบบคลัสเตอร์ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยง ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง เพื่อที่จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบการให้มีคุณภาพและ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขายุทธศาสตร์และอื่นๆพัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้มีศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ก่อให้เกิดการปรับตัว สร้างความเข้มแข็ง ภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงได้ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ผู้ประกอบการ พ่อค้าประชาชน รวมถึง SMEs ในพื้นที่ได้มีช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ SMEs อย่างแท้จริง ที่จะเป็นประโยชน์ โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาประเทศ สืบต่อไป
ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่สูง และยังต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้น ศูนย์ SMEs Clinic จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น การดำเนินธุรกิจยังต้องคำนึงถึงความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจได้รับการยอมรับนับถือ และเป็นที่ศรัทธาของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจ ทุกสาขาอาชีพ จะเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ผู้ประกอบการทั่วไป โดยหอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสภาบันทางการเงิน และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เข้ามาร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวในลักษณะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจเป็นของตนเอง

เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปที่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาโดยรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ตลอดจนกลุ่มนักธุรกิจ YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดกระบี่ และผู้ที่สนใจทั่วไป

นอกจาก หอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้จัดศูนย์ SMEs Clinic ขึ้นที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดกระบี่ แล้ว ยังได้จัดตั้งศูนย์ SMEs Clinic สัญจร ขึ้นที่กองอำนวยการ ถนนคนเดิน กระบี่ โดยเปิดให้บริการเดือนละ ๒ สัปดาห์ คือสัปดาห์แรก และสัปดาห์สุดท้าย เพื่อดำเนินงานทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภาพและข่าว :  ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑