Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 22nd, 2015 | by Divali

0

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ แถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 3 ด้าน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ แถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 3 ด้าน

ซึ่งมีนายสุขสันต์. ประสาระเอ. รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ และกรรมการ ป.ป.จ. กระบี่ เป็นผู้ร่วมแถลงการดำเนินงาน  ภารกิจหลัก 3 ด้าน

1.ด้านการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการมือง ( ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 )

2.ด้านปราบปรามการทุจริต

3. ด้านการป้องกันการทุจริต

ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตครบทุกประเภท กล่าวคือ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด. ซึ่งได้รับในปี พ.ศ 2556. ประเภทเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองกระบี่ได้รับในปี 2558 ประเภทเทศบาลตำบล เทศบาลปลายพระยาในปี 2557 และประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับในปี 2558 ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทุกประเภท

” ป้องกันนำหน้า ปราบปรามตามติด ตรวจสอบใกล้ชิด พิชิตคนโกง “

” ซื่อสัตย์ เป็นธรรม. มืออาชีพ “

” ป.ป.ช . กระบี่ ผนึกกำลังตำรวจ – ทหาร จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนฮั้วประมูล. “เกิดจากกรณี การกระทำความผิดเกี่ยวกับการสมยอมราคา ( ฮั้วประมูล ) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐขึ้นเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ. สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน. ณ.ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่. โดยประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรายที่ 15 , กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน. และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลเข้ามา

หากประชาชนท่านใด มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา ( ฮั้วประมูล ) สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไท อ.เมือง จ.กระบี่. โทร. 075 622 306 – 7

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑