Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 28th, 2014 | by Divali

0

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556

นายสัจจา วงศ์วรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน ของธ.ก.ส.กระบี่ ประจำปี 2556 ได้เปิดให้บริการคลอบคลุมพื้นที่จังหวัดกระบี่ 8 อำเภอ รวม 8 สาขา มีลูกค้่าผู้กู้จำนวน 34,112 คน มีเงินฝากรวม 173,262 บัญชี รวมเป็นเงิน 7,807 ล้านบาท ด้านสินเชื่อ มีจำนวน 38,681 บัญชี จำนวนเงินสินเชื่อ 9,826.45 ล้านบาท มีหนี้ค้างชำระ 1,110 บัญชี เป็นเงิน 474 ล้านบาท มีจำนวนหนี้ค้างชำระ/หนีคงเหลือคิดเป็น ร้อยละ 1.74

โครงการสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มี 10 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,899,578 บาท และโครงการสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน 16 บัญชี รวมเป็นเงิน 5,376,759 บาท

ผอ.ธ.ก.ส.กระบี่ กล่าวต่อไปว่าในการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 โครงการประกอบด้วย โครงการพักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยและผู้มีเงินรายได้น้อย มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จำนวน 2,379 ราย เป็นเงิน 286,379,269 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีคงเหลือ 2,005 ราย เป็นเงิน 239,113,375 บาท, โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 22,267 ราย มีวงเงินอนุมัติ 636,264,390 บาท เกษตรกรได้เปิดใช้บัตร 4.644 ราย เป็นเงิน 108,826,068 บาท, โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ) มีเกษตรกร จำนวน 24 ราย จำนวน 7,387,000 บาท,โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีข้าราชการครูใช้โครงการนี้ 20 สัญญา รวมเป็นเงิน 2,075,418 บาท และโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 22,881 ราย ใช้เงินเพื่อการนี้ไปเป็นเงิน 519,583,680 บาท

โครงการป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติของกองทุนบรรเทาสาธารณภัย มี 3 โครงการประกอบไปด้วย โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก มี 8 โครงการ ใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาท มี 1,219 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ และมีพื้นที่เกษตรกรรมไดรับประโยชน์ 4,850 ไร่,โครงการปลูกต่นไม้เพื่อปเองกันการพังทลายของดินร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก 3 โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาทมี 1,388 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 2,850 ไร่

“เกษตรกรประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพสูง เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ราคาพืชเศรษญกิจหลักของกระบี่มีราคาตกต่ำ และค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรสูงและขาดแคลน เป็นปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน ของ ธ.ก.ส” ผอ.ธ.ก.ส.กระบี่ กล่าว

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑