Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 17th, 2014 | by Divali

0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดรับสมัครสอบรรจุครู ประจำปี ๒๕๕๗ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ วิชาเอก ๑๔ อัตรา

นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า จากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๗๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ขั้นเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท และหลักสูตร 5 ปีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ขั้นเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาทหรือหลักสูตร ๖ ปี ขั้นเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท รวม ๑๔ อัตรา ๑๐ สาขาวิชาเอก ประกอบด้วยสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และการศึกษาปฐมวัย สาขาละ ๒ อัตรา สาขาวิชาเอกประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรี และนาฎศิลป์ สาขาละ ๑ อัตรา เปิดรับสมัครที่โรงเรียนอุตรกิจ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ หรือทางเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากระบี่ http ://www.krabiedu.net หรือ
กลุ่มบริหารงานบุคคล http://school.obec.go.th/kbpeper โดยกำหนดสอบแข่งขัน ภาค ก.
ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

สำหรับสถานที่สอบแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเข้าทำการสอบครบตามหลักสูตรทุกภาค ทุกวิชา และต้องได้คะแนนที่สอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑