Guest Relation

NEWS

Published on มีนาคม 6th, 2015 | by Divali

0

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

รับสมัครเกษตรกรหรือผู้ยากจนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจน ในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดกระบี่

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร ในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจน จำนวน ๑ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดกระบี่

เนื่องจากผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ เป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจน ตามความหมายบทนิยามคำว่า “เกษตรกร” และ
“ผู้ยากจน” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจน พ.ศ.๒๕๒๘ ข้อ ๔ ดังนี้
– เกษตรกร หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรมอื่น ตามที่ กชก.กำหนด
– ผู้ยากจน หมายความว่า ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอ และอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้
๑.๒ เพศชายหรือหญิง มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
๑.๓ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่

๒. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๒.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๒ สำเนาบัตรประชาชน
๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา
๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

๓. กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๕ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๒-๒๒๒๓, ๐-๗๕๖๒-๓๙๓ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๕ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๕. วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา
ประวัติผลงาน อาชีพปัจจุบัน ความเหมาะสมในการทำหน้าที่ ประวัติการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการสัมภาษณ์

๖. วันเวลาและสถานที่ในการคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๗. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจน

คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๕ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ยากจนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๒-๒๒๒๓, ๐-๗๕๖๒-๓๙๓

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑