Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 21st, 2014 | by Divali

0

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่สัมมนาขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของ คสช.

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เพื่อชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายด้านการเกษตรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 78 คน เข้าสัมมนา

นายประคอง อุสาห์มัน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว

โดยการจัดทำโครงการใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

1) จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ 1 คน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ 50 ตัน ภายในสิ้นปี 2557

2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในชุมชน นำร่องอำเภอละ 1 ศูนย์

3) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตั้งศูนย์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

4) จัดทำทะเบียนร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิต

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานใน 4 เรื่อง ดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ คสช.ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันนี้  เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  โดยมีผู้เข้าสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดกระบี่  จำนวน  78  คน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑