Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 13th, 2015 | by Divali

0

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer

ณ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกระบี่ เข้าร่วม จำนวน 54 คน

นายประคอง อุสาห์มัน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรทั้งโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จากกลุ่มจังหวัดอันดามัน และจากจังหวัดกระบี่

เพื่อพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวสู่การเป็น Smart Farmer นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการต่างๆ จากการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเป็นต้นมาได้มีผลการดกำเนินงานมาเป็นลำดับ

แต่ก็ยังมีในบางโครงการหรือบางกิจกรรมในบางพื้นที่ ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรขึ้นในวันนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 54 คน เข้าร่วมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

นายประคอง กล่าวอีกว่า ในวันนี้ยังได้มีการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อน “12 วาระกระบี่” ที่จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำเป็นวาระของเมืองขึ้น โดยเฉพาะใน “วาระที่ 7 กระบี่..เกษตรก้าวหน้า อุตสาหกรรมสะอาด พลังงานทดแทน”

เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในระดับอำเภอได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑