Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 23rd, 2014 | by Divali

0

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการของกลุ่ม ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ และการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ Andaman Safety Kitchen ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้

นายสรชัช จิรทวีสิงห์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ธุรกิจเกษตรในระดับชุมชนที่เกิดจากเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน ปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถที่จะสร้างรายได้และโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจจากตัวสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งหลายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกระบี่ได้เสนอแผนความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาต่อไป

สำหรับโครงการนี้ จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารให้มีความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจะสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต เพื่อยกระดับและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ตัวสินค้า รับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ดำเนินการในกลุ่มที่มีความพร้อมรับการพัฒนา นำร่อง 3 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงแม่บ้านเขาพนม อำเภอเขาพนม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาพรุ อำเภอลำทับ

นายสรชัช กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม สามารถพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มอื่นๆได้ โดยที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม คือ กะปิกุ้งแท้ ส่วนวิสาหกิจชุมชนอีก 2 กลุ่ม ทำการผลิตเครื่องแกง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทั้ง 3 กลุ่ม
ปัจจุบันนี้สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในโอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ใน ปี 2558 การพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวก็จะสร้างโอกาสทางการตลาดให้กว้างขึ้นอีก

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑