Guest Relation

Energy

Published on พฤษภาคม 28th, 2017 | by Divali

0

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่. จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพลังงาน ( อส.พน ) กระบี่ ระหว่างวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2560 ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

88DSCF429566
นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน ) โดยมีอาสาพลังงานชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม มีทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.) จ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ ” การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรกระบวนการ “
โดยมีนายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน( สสช.) เพื่อให้ ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้และวิธีการ ประหยัดพลังงาน ในครัวเรือนและชุมชน ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและมีการบรรยายพิเศษเรื่อง” สถานการณ์พลังงานภาคใต้ ” โดยนายวิมลไชย มงคล หน.กองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ.
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดกระบี่ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของนักสื่อสารพลังงานจังหวัดกระบี่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมรณรงค์การประหยัดพลังงาน ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านพลังงานต่างๆ สู่ประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ทางด้านวิชาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ เทคนิคการประหยัดและการอนุรักษ์ พลังงาน ที่มีอยู่มาก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง และมีอาสาสมัครพลังงานชุมชนเกิดขึ้น
 4455
เพื่อให้เป็นอาสาที่จะให้ความรู้ ความช่วยเหลือ คำแนะนำด้านพลังงานเบื้องต้นแก่ชุมชนต่อไป โดยผ่านการทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมปลุกกระแส สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงาน และการประหยัดพลังงาน /กิจกรรมฐานพลังงาน เพื่อสร้างความรู้ด้านพลังงานเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมไปเผยแพร่แก่ชุมชนพื้นที่ได้
หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่ม .ร่างโครงการและนำเสนอ การทำโครงการประหยัดพลังงานในชุมชน เพื่อ เป็นแนวทางนำไปปฎิบัติจริง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑