Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 3rd, 2017 | by Divali

0

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ ( ปภ.จ กระบี่ ) จัดโครงการฝึกอบรม ” การป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ วัด และชุมชนข้างเคียง “

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ ( ปภ.จ กระบี่ )
จัดโครงการฝึกอบรม ” การป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ วัด และชุมชนข้างเคียง “
 9900
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่วัด ให้กับพระสงฆ์ สมาชิก อปพร. และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงวัด ณ วัดกระบี่น้อย ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่
จากการที่ในปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยได้บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และวัดเป็นศาสนสถานที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ในเวลาปกติที่มีศาสนกิจเป็นที่รวมคนหมู่มาก และในยามกลางคืน จะมีเฉพาะพระสงฆ์ จำนวนน้อย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ ก็จะสามารถแก้ปัญหา เบื้องต้นได้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกระบี่ จึงเห็นความสำคัญ และจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
8866
โดยมีนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานปภจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้สามารถจัดการเหตุสาธาณภัย ที่เกิดจากอัคคึภัยได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยการให้ความรู้ ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
แผนงานโครงการของ( ปภ.จ กระบี่ ) ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดกระบี่ และ จะดำเนินโครงการ ณ วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ อื่นๆ ต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑