Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 17th, 2014 | by Divali

0

สารภีต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พัฒนาให้อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ พัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการ  บูรณาการงานควบคุมยาสูบในชุมชนระดับอำเภอ

นายแพทย์ ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี ดอยสะเก็ด  แม่แตง  แม่ออน  สันทราย และสันป่าตอง ซึ่งอำเภอสารภี มีจุดแข็งของการบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบครบ 100 % ทั้งบุคลากรสาธารณสุข สถานีตำรวจ โรงเรียน และชุมชน โดยการรณรงค์ให้ 106 หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ซึ่งอำเภอสารภี มีทั้งหมด 12 ตำบล 106 หมู่บ้าน 24,580 ครัวเรือน มีประชากรรวม 77,503 คน

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ  กล่าวว่า อำเภอสารภีมีจุดเด่นสำคัญในการบูรณาการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  มีการผนึกกำลังของบุคลากรจากโรงพยาบาล รพสต. สำนักงานสาธารณสุข โรงเรียน และสถานีตำรวจ ซึ่งใช้จุดแข็งของการทำงานในหน่วยงานช่วยหนุนเสริมการทำงานระหว่างกัน  โดยมีสาธารณสุขอำเภอสารภี เป็นแกนนำสำคัญที่ผลักดันให้งานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กลายเป็นงานประจำของ รพ.สต.ทุกแห่งในอำเภอสารภี โดยกระบวนการทำงานอย่างเข้มข้น ทั้งในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง การหนุนเสริมอย่างจริงจังของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี และจากนโยบายหลักของ สสอ.สารภี ทำให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมคือ มีการจัดตั้งและพัฒนาการดำเนินการคลินิกลดบุหรี่ใน รพสต.ทุกแห่งในอำเภอสารภี เพื่อสร้างบ้านปลอดบุหรี่ หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ตำบลปลอดบุหรี่ อันนำไปสู่เป้าหมายการเป็นอำเภอปลอดบุหรี่ โดยในปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจนของการมีต้นแบบบุคคลเลิกบุหรี่ ทั้งที่เป็นผู้นำชุมชนและประชาชน

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอำเภอที่ร่วมโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ ในวันที่ 9  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัด    เวฬุวัน   อำเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ  จำนวน 254 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้รับเกียรติบัตรเป็น 6 ประเภท คือ ประเภทบุคคลผู้นำองค์กรหลัก ประเภทผู้นำองค์กรและผู้ประสานงาน ประเภทผู้นำระดับตำบล  ประเภทนำระดับหมู่บ้าน ทำหมู่บ้านปลอดบุหรี่  ประเภทร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ตั้งโชว์สินค้า มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมสรรพสามิต  ประเภทบุคคลกลุ่มทั่วไปและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประเภทบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่  และประเภทวัดปลอดบุหรี่

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ มือถือ : 081-913-2345  


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑