Guest Relation

Local news

Published on มกราคม 2nd, 2016 | by Divali

0

สาธารณสุขกระบี่ เตรียมโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 คืนความสุขประชาชนเป็น กระจายความสุขทุกกลุ่มวัย “สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง”

สาธารณสุขกระบี่ เตรียมโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 คืนความสุขประชาชนเป็น กระจายความสุขทุกกลุ่มวัย “สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง”

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการระดับจังหวัด จำนวน ๘๐ โครงการ และส่วนของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในสังกัดอีก จำนวน ๓๔๕ โครงการ

ซึ่งทุกโครงการมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้จัดโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนทุกคน จากกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดกระบี่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในด้านต่างๆ ของสังคมไทย จึงได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่

1.) กลุ่มเยาวชน ได้จัดทำ “โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก” ด้วยข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติ ว่าด้วยการการกวาดล้างโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นภัยสุขภาพในอดีตให้หมดจากโลก ในปี 2563 ดังนั้น เด็กไทย ต้องได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอให้ได้ครบทั้งสามสายพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด และจัดบริการฉีดให้กับเด็กไทยทุกคน อายุไม่เกิน 4 เดือน จำนวน 700,000 คนทั่วประเทศ ในปี 2559 และดำเนินการเฝ้าระวังอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันอย่างเข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการเฉพาะคือ “โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้” (ของขวัญวันเด็ก) เพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กไทยสายตาผิดปกติ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 ซึ่งเป็นสาเหตุนำมาสู่ปัญหาตาบอดได้ และจากข้อมูลพบว่ามีเด็กที่จำเป็นต้องใส่แว่นสายตาถึง 260,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 แต่ที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้รับการตรวจและรับแว่นสายตา ส่งผลต่อการมองเห็น และกระทบต่อศักยภาพการเรียนรู้ในที่สุด

2.) กลุ่มผู้พิการ ได้จัดทำโครงการ “โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ” เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ คงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจ ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้ผู้พิการและครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข จึงเกิดโครงการจัดหากายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ทะเบียนคนพิการ ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ และเพิ่มจำนวนผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์/ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้พิการทุกประเภทที่เพิ่มขึ้นด้วย

3.) กลุ่มผู้สูงวัย จัดทำโครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว” ซึ่งผู้สูงวัยเป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว สถาบันที่สำคัญที่สุดในสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุจำนวน 100,000 คน ทั่วประเทศที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยทีมหมอครอบครัว และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในแต่ละเครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ มอบให้กับผู้พิการขาขาด 1,500 ราย ทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรบุคลากรจดอำเภอที่ผ่านการอบรม และ “โครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” และจัดหายาตำราหลวง และแว่นอ่านหนังสือ สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ ด้วย

4.) กลุ่มผู้นำศาสนา จัดทำ “โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์- สามเณร” เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนาทุกศาสนา สามารถประกอบศาสนกิจได้เต็มที่และได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพร้อมทั้งให้การดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ – สามเณร และผู้นำศาสนาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ และมีต้นแบบหอผู้ป่วยเฉพาะพระสงฆ์อาพาธ ในโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่าย ๑๓ เขตบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งทำระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรในวัด และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งจะพัฒนาให้มีพระสงฆ์เป็นอาสาสมัครประจำวัด (อสว.) ทั่วประเทศในปี 2559 นี้ด้วย

โดยในส่วนของจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการตามนโยบายดังกล่าวรองรับแล้ว ทั้งนี้เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่และเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2559 ด้วย

ภาพ จาก อินเตอร์เน็ต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑