Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 20th, 2015 | by Divali

0

สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ ” ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ……… ”

สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ ” ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ……… ” โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ณ.โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ แาร์ค แอนด์ สปา อ. เมือง จ.กระบี่

นายพินิจ บุญเลิศ ผุ้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมนา ฯ และมีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ควรมีผุ้ว่าราชการในจังหวัดที่ปลูกปาล์ม จำนวนมากเป็นกรรมการร่วม ในคณะทำงาน

นายปราการ วีรกุล ประธานคณะทำงานกำกับและจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติ ฯได้ชี้แจง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมสัมนา ที่มาจากภาคเกษตร ลานเท บริษัทปาล์ม ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาแนวทางและข้อกำหนด ในการผลักดัน พ.ร.บ. ฯเป็นเกณฑ์ มาตรฐานในการกำกับดูแลภาคเกษตรและแก้ปัญหา ชาวสวนปาล์ม ทั้งประเทศ

เรื่องการสรรหาคณะกรรมการฯ และสัดส่วนตัวแทนของแต่ละภาคส่วน ว่า ควรเป็นอย่างไร และควรจะให้เกษตรกรรวมตัวเพื่อเป็นองค์กรและมีตัวแทนเข้าเป็นผู้กำหนดทิสทางและร่วมแก้ปัญหา

สรุปเป็นสัดส่วนที่ควรมีตัวแทนภาคเกษตรกรมากกว่า สัดส่วน โรงงานหรือลานเท เพราะ พ.ร.บ.นี้เป็นขั้นตอนรับหลักการเบื้องต้น ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องนำไปหาข้อสรุปและดำเนินการต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑