Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 17th, 2014 | by Divali

0

สัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน โครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัด

สัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน โครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัด

เพื่อเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งเด็กและเยาวชนในพื้นที่ วางกรอบแนวคิดและกำหนดเป้าหมายทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนวิถีชีวิตในท้องถิ่นและความต้องการในพื้นที่ โดยมีพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรีและแม่ฮ่องสอน เพื่อสังเคราะห์ความรู้ดังกล่าวสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ในอนาคต

ระหว่างวันที่ 16- 18 มิถุนายน 2557 ณ. โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑