Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 27th, 2014 | by Divali

0

สมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภาเป๊นผุ้แทนอีกส่วนหนึ่ง จากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อไปทำหน้าที่เป็นสภาตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส และให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการถอดถอนนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ที่มาของส.ว.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554กำหนดให้มี ส.ว. มีจำนวน 150 มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน รวมเป็น 77 คน และมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาอีก 73 คน ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปี โดยห้ามเป็น 2 วาระ ติดต่อกัน

ส.ว. เลือกตั้งมีจำนวน 77 คน

การเลือกตั้ง ส.ว. ในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และให้มี ส.ว. จังหวัดละหนึ่งคน โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 1 เสียง และการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ให้ทำเครื่องหมาย X กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดีย หรือเบอร์เดียว ดังที่เรียกว่า ” เข้าคูหา กาเบอร์เดียว “

หน้าที่ของส.ว.

1.กลั่นกรองกฎหมาย
2.ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลง ข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ
3.การสรรหา แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4.การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งต่างๆ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑