Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 26th, 2013 | by Divali

0

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีวาระที่สำคัญหลายเรื่องด้วยกัน

เวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๕๖ มีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมในการประชุม
ในที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 580,000 บาท. เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ถนนสายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 4 (ทรัพย์เจริญ) บ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 300,000 บาท. และก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายคลองหินพัฒนา 1 (เกียรติกุล – ริมชล) บ้านคลองหิน หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 280,000 บาท.

นอกจากนี้ยังมีเรื่องติดตามรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาไตรมาสที่ 1 – 4 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) มีการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2556 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 128 โครงการ มีการนำโครงการมาดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 2558 จำนวน 1 โครงการ รวม 129 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.95 เรื่องการแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 เรื่องรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ดำเนินการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2556 ปรากฎว่ามีรายรับทั้งสิ้น 57,612,455.11 บาท. รายจ่าย ทั้งสิ้น 40,044,571.42 บาท. และการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 โดยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไทย จะลงพื้นที่ออกสำรวจภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ณ บ้านนายภูสิต น่าเยี่ยม
วันพุธที่ 11 ธันวาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ณ ร้านจุดแวะพัก
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม หมู่ 3 บ้านคลองจิหลาด ณ ศูนย์ราชการบ้านคลองจิหลาด
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย ณ มัสยิดบ้านนาหัวนอน
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ณ บ้านนายพร นายาว
วันพุธที่ 18 ธันวาคม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 และศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง อบต.ไสไทย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ) โทร.075-623402 ต่อ 506

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑