Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 22nd, 2015 | by Divali

0

สธ.กระบี่ รับมอบเก้าอี้ห้องน้ำสำหรับคนพิการเพื่อแจกจ่ายให้โรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ จากนักธุรกิจ ผู้มีจิตตั้งมั่นเพื่อพัฒนาสังคม

สธ.กระบี่ รับมอบเก้าอี้ห้องน้ำสำหรับคนพิการเพื่อแจกจ่ายให้โรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ จากนักธุรกิจ ผู้มีจิตตั้งมั่นเพื่อพัฒนาสังคม

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งและตัวแทนรับมอบเก้าอี้ห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๒๕๐ ตัว จากนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับเก้าอี้ห้องน้ำสำหรับคนพิการที่ได้รับมอบมานั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จะนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลต่อไป

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่จังหวัดกระบี่ได้รับมอบเก้าอี้ดังกล่าวจากคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้ซึ่งมีจิตตั้งมั่นเพื่อพัฒนาสังคม นับเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นำความปรารถนาดีอันนี้ส่งต่อไปยังประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลให้ดีขึ้น

นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นนับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีความขยัน อดทน มีวิสัยทัศน์ในการจัดการองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนและพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในการจัดค่ายคุณธรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลพ่อตัวงอย่างและรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์จากกระทรวงวัฒนธรรม

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑