Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 8th, 2015 | by Divali

0

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้มีพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โดยมีนายการัณย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธาน มี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวรายงาน หลังจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง”การพัฒนากำลังคนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสายปฎิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายแพทย์ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ กรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่โดยมีนายอภินันท์ เจียวก๊ก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นผู้ดำเนินรายรายการ

ในภาคบ่ายเป็นการแนะนำระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยนางกาญจนา ทรงยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วอศ.ภูเก็ต ,นายประยุทธ์ แคนยุกต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วท.ตรัง ,ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตร และนายเมธาวี วงศ์ไวโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 13 กำหนดให้”สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เกิดจากการรวมตัวของสถานศึกษา 7 แห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดประกอบไปด้วย วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และวิทยาลัยการอาชีพตรัง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เปิดสอนระดับปริญญาตรี “หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต”ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และสาขาวิชาการโรงแรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2558 เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภาพและข่าว ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑