Guest Relation

Very Krabi

Published on ตุลาคม 4th, 2014 | by Divali

0

ศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่

ศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่

สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะแขวงเมืองปกาสัยขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” โดยเป็นเมืองออกของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งที่ทำการอยู่ ณ บ้านตลาดเก่า ต่อในปีพุทธศักราช 2418 จึงได้แยกเมืองกระบี่ออกเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร

ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2443 พระยารักษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลประสงค์จะให้เมืองอยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อสะดวกในการค้าขาย จึงได้ย้ายที่ทำการจากบ้านตลาดเก่ามาตั้งอยู่ ณ บ้านปากน้ำ อันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการปรับปรุงการปกครองมาเป็นลำดับจนถึงปีพุทธศักราช 2476 จึงได้จัดระเบียบการปกครองเป็นส่วนภูมิภาคเมืองกระบี่จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

ตามโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับการสร้างเมืองมักจะมีการยกเสาหลักเมืองขึ้น ในพื้นที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง เป็นหลักชัยให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกันด้วยความวัฒนาสถาพรตลอดไป ซึ่งสำหรับเมืองกระบี่ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการยกเสาหลักเมืองไว้แต่อย่างใด

นายมังกร กองสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะได้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นตามโบราณราชประเพณี และเห็นว่าบริเวณใกล้ต้นโพธิ์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมีชัยภูมิที่เหมาะสมยิ่ง จึงได้กำหนดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้น ณ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2531 เวลา 09.19 น. ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง โดยมีนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประกอบพิธี

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑