Guest Relation

NEWS

Published on สิงหาคม 25th, 2015 | by Divali

0

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีหมายเลขดำที่ 1419/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1938/2558

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีหมายเลขดำที่ 1419/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1938/2558

ซึ่งเป็นคดีที่ นางสาวกัญญา ทองเงิน ยื่นฟ้อง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีมีคำสั่งที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ลว. 5 ส.ค. 2558 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการประมง ตามที่ได้รับอนุญาตได้ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ด้วยเหตุผลจาก ศูนย์บัญชาการ การแก้ไข การทำประมงผิดกฏหมาย ว่า ปัจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงเกินศักย์ตามธรรมชาติที่จะทดแทนได้ หากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไป โดยไม่มีมาตรการ ในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ จะทำให้กิจการประมงในประเทศไทยอยุ่ในภาวะวิกฤต ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้จำนวนเรือไทยสำหรับการทำประมงอยุ่ในภาวะสมดุลย์กับทรัพยากรสัตว์น้ำ และมิให้มีการใช้เครื่องมือทำการประมงที่เป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557 ออกมาใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัยหาดังกล่าว

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร.02-1411167-8

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑