Guest Relation

NEWS

Published on กันยายน 21st, 2014 | by Divali

0

” วิทยาลัยเทคโนโลยี่และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ “

ชุมชน ใกล้ เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก้าวผ่าน สิ่งที่ มนุษย์ ต้องเรียนรุ้ ในความจำเป็น และความก้าวหน้า ..ปัญหา และภาระ เป็นสิ่งที่ทำร่วมกัน..ในความรู้สึก ที่เลวร้าย ก็มีสิ่งดีๆ…เงื่อนไข ที่เป็นไป ไม่ได้มาจาก ความเข้าใจ แต่มาจากความจริง……
ใกล้เหมืองและโรงไฟฟ้า แม่เมาะ มีสิ่งที่โรงไฟฟ้าและสังคมอยุ่ร่วมกัน ด้วยความช่วยเหลือ..ทางด้านการศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในปี 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเปรียบเสมือนเป็นสาขาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ประกาศจัดตั้ง ..วิทยาลัยเทคโนโลยี่และการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551

สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และด้านครุภัณฑ์การศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 372,470,600 บาท โดยใช้ชื่อว่า..
” วิทยาลัยเทคโนโลยี่และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ “
” Mae Moh Egat College of Technology and Management “
” EGAT – TECH “

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส ) เพื่อเป็นผู้มีทักษะทางเทคโนโลยี่และการผลิตไฟฟ้า
มีการจำลอง ระบบโรงไฟฟ้า ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ จาก ภาพจำลอง จากคอมพิวเตอร์ เหมือนกันปฎิบัตจริงในโรงไฟฟ้า และพร้อมจะฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริง เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( Management of Dual Vocational Education ) ระหว่าง สถาบันการศึกษา และ สถานประกอบการ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง มีหอสมุดกลางและศูนย์เรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มี R – Radio Network F.M99.50 Mhz .เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
การเรียน การสอนมีคุณภาพ กำหนดห้องเรียนละ 25 คน เพื่อให้ได้มาตรฐาน และมีอุปกรณ์เพียงพอ ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนภาคปฎบัติ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑