Guest Relation

Very Krabi

Published on กันยายน 30th, 2017 | by Divali

0

วันที่ 27 กันยายน 2560 การแถลงผลการดำเนินงาน ของ. สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกระบี่ ( 1 ตุลาคม 2559 – 20 กันยายน 2560 )

วันที่ 27 กันยายน 2560
การแถลงผลการดำเนินงาน ของ. สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกระบี่ ( 1 ตุลาคม 2559 – 20 กันยายน 2560 )
โดยมี นายโสภณ กาญจนโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป ป.ช.ภาค 8
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่
นายวิมล นาคพันธ์ กรรมการ ป.ป.จ.ประจำจัวหวัดกระบี่ ร่วมแถลงการดำเนินงานของสำนัก ป.ป.ช.
 98874899
ภาระหน้าที่หลัก 3 ด้าน
1. ป้องกันการทุจริต
เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงปฏิบัติราชการและอื่นๆ เพื่อป้องกันการทุจริต สร้างทัศนคติและค่านิยมกับความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
2. ด้านการปราบปรามการทุจริต
ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวน เสนอวุฒิสภาเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐบาลตามกฏหมายที่กำหนดออกจากตำแหน่ง
3. ด้านครวจสอบทรัพย์สิน
กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบัญชีรายการแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน และเอกสารประกอบที่ยื่นไว้ ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีที่ผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าร่ำรวยผิดปกติเพื่อการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่านดิน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภาสํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอิสระในการบริหารบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้การดำเนินการป้องกันการทุจริตในบทบาทของสำนักงาน(ป.ป.ช)ประจำ จ.กระบี่ มุ่งเน้นในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในในภาครัฐและหน่วยงานที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ร่วมกันซึ่งต้องสร้างภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้แก่กลุ่มบุคคล ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนหรือประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เลยหากไม่สามารถสร้างความตระหนักหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมและการรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการต่อต้านทุจริตนับว่าเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาอย่างไรก็ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการยกระดับ คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศด้วย

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑