Guest Relation

Very Krabi

Published on กันยายน 16th, 2016 | by Divali

0

วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น วันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีคำขวัญปี 2559

วันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลกระบี่
วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น วันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีคำขวัญปี 2559 “ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ “
ร่วมแรงแข็งขัน Participation เป็นการยอมรับศักยภาพของแต่ละบุบคคล ที่จะสามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และตระหนักว่าตนมีโอกาสได้ใช้โอกาสอย่างมีคุณค่า ไม่ตกป้นเครื่องมือของผู้ใด การที่เยาวชนมีส่วนร่วมและบทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่นั้นเป็นความสำเร็จ ของสังคมและประเทศชาติ
ช่วยกันพัฒนา Development การพัฒนานั้นมี 2 มิติ
1.การพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล
2.การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็นกำลังขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน และในภาวะปัจจุบันมีความร่วมมือในระดับนานาชาติมากขึ้น จะมีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
ใฝ่หาสันติ Peace สันติภาพเป็นหลักการพื้นฐานของชีวิต เป็นความต้องการของสากลโลก คนหนุ่มสาวจึงต้งร่วมมือกันผลักดันให้เกิดสันติภาพและดำรงไว้ซึ่งสันติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เยาวชน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน มีความอดกลั้น ความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพเป็นพื้นฐาน
กิจกรรมในวันนี้ เยาวชนจังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงพลัง ตระหนักในความสำคัญของการเป็นเยาวชน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนและหน่วยงานภาคี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนแสดงออกในทางสร้างสรรค์

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑