Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 9th, 2014 | by Divali

0

“ ล่องคลองสู่ท้องอันดามัน “ สัมผัสมหัศจรรย์ของธรรมชาติ กับสุดยอดเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

“ ล่องคลองสู่ท้องอันดามัน “ สัมผัสมหัศจรรย์ของธรรมชาติ กับสุดยอดเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยจัดการประกวดหมู่บ้าน  OTOP Village Champion : OVC  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวรวมกลุ่ม พัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่าสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  มีหมู่บ้านชนะการประกวดระดับประเทศจำนวน 80 หมู่บ้าน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

หลังจากนั้นกรมพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดหมู่บ้าน OVC ด้วยการส่งเสรมให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความประทับใจ และกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยวิธีเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชน ที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาตามโครงการ OVC ทั้งสิ้น 60 หมูบ้าน

กรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป จัดทำสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บูรณาการ เชื่อมโยงเครือขายสู่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความคุ้มค่าให้แก่นักท่องเที่ยว ประเดิม 5 เส้นทาง 15 จังหวัด ทุกภาคของประเทศไทย

กระบี่ พังงา และภูเก็ต เป็นจังหวัด ที่มีธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ  แต่ก็ยังมีภูมิปัญญาชุมชน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

“ ล่องคลองสู่ท้องอันดามัน “  กรมพัฒนาชุมชน คัดเลือกบ้านถ้ำเสือ ต.ถ้ำเสือใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ บ้านโคกใคร  ต. มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา และบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ตให้เป็นสุดยอดเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้   เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  เป็นกิจกรรมที่นำสื่อมวลชน และผู้บริหาร สัญจร   ( Press Tour ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “  ก้าวสู่การเป็น …มืออาชีพ ด้านการท่องเที่ยว “ และการเสวนา  “ การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว  OTOP ไทย…อย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว “  และการลงพื้นที่ จริงในหมูบ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด ในภาคใต้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาองค์รวมต่อไป….

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑