Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 13th, 2016 | by Divali

0

ลงนามให้กำลังใจ งดเหล้า ตลอดเข้าพรรษา

นายอำเภอเมืองกระบี่ นายสุริยัน ณรงค์กูล ให้กำลังใจคนเลิกเหล้า เข้าพรรษาให้เลิกจนครบพรรษา พร้อมผลักดันให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นศูนย์เรียนรุ้ งดเหล้า งดปัจจัยเสี่ยง บูรณราการทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ประชาชน ชักชวนผู้นำชุมชน ท้องถิ่นร่วมลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นชุมชนสุขภาวะที่ดี
โดยมีนายกเทศมนตำบลกระบี่น้อยตรี กำนันตำบลกระบี่น้อย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมลงนามในกิจกรรมเชิญชวนประชาชนในชุมชนร่วมให้กำลังใจคนที่เข้าร่วมโครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา ตลอดพรรษา ในปี 2559
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ปี 2559
โดยเทศบาลตำบลกระบี่น้อยได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2558 ได้มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในชุมชน โรงเรียน โรงเรียน ผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่ และจะพัฒนาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง และทางเทศบาลตำบลกระบี่น้อยได้ประกาศ 4 วาระสุขภาพที่จะผลักดันให้ตำบลกระบี่น้อยเป็นชุมชนสุขภาวะที่ดีคือ
1. ผลักดันให้ชุมชนกระบี่น้อยเป็นชุมชนปลอดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหร่ ยาเสพติด
2.สนับสนุนให้ชาวกระบี่น้อยบรโภคอาหารปลอดภัย
3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
4.ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
นอกจากนี้นายสหัส ทุมรัตน์ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดกระบี่กล่าวว่า ” ทางเครือข่าย ฯ ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 4 วาระสุขภาพของตำบลกระบี่น้อยโดยในช่วงเข้าพรรษาได้มีแผนที่จะขับเคลื่อน ทั้ง ก่อน กลาง หลัง เข้าพรรษาโดยกิจกรรมในวันนี้จะให้กำลังใจคนปฎิญานตน งดเหล้า เข้าพรรษา ตลอดทั้งพรรษา “
ภาพและข่าว : ศุภกิจ นิลพันธ์

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑