Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 12th, 2016 | by Divali

0

ร่วมลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด

ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามสัตยาบันสร้างจังหวัดกระบี่ อำเภอ องค์กรท้องถิ่นใสสะอาดเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
​เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น.ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นายภูวดิท ปรีชานนท์ รองประธาน กธจ. นายป้อมเพชร สุคนธกนิฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายสายันต์ ทวีรัตน์ ประธานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกระบี่ นางประหยัด ศรีบุญชู ประธานจริยธรรมจังหวัดกระบี่ และรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ นายชัช อุบลจินดา ผู้แทนภาคประชาชน รวมจำนวน 21 หน่วยงานและองค์กรพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวตราสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ร่วมลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐจังหวัดกระบี่ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ วันที่ 6 กันยายน ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึงนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนภาคี องค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้กลไกประชารัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณีหรือทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด อย่างยั่งยืนตลอดไป
ข้อมูล : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑