Guest Relation

NEWS

Published on พฤศจิกายน 21st, 2014 | by Divali

0

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014)

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัล การประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 โดย กฟผ. ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านคณะผู้จัดโครงการฯ จัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทให้มีการเปิดเผยข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นนำ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลดีเด่น ในโครงการประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2557 (Sustainability Report Award 2014) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุน โดยมีนางสุทัศนีย์ ไวยนิยา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม และนายอานุภาพ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายกิจการสังคม เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance อันจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปแบบของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งมาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) หรือมักอ้างอิงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการประกาศรางวัลรายงานความมั่นคง (Sustainability Report Award) ให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัมมนา CSR Thailand Conference ประจำปี โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2556 และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2557 นี้ โดยโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนนี้ จะมีส่วนช่วยในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นนำ อันจะนำไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป

สำหรับปีนี้ มีบริษัทที่ส่งรายงานเข้ารับการพิจารณาในโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 64 บริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ ได้คัดเลือกและให้คะแนนโดยอิงตามเกณฑ์ Ceres – ACCA Sustainability Report Awards Criteria โดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน 2) ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน และ 3) ด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน โดยในปีนี้ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม บมจ.ไทยออยล์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ได้รับรางวัลดีเยี่ยม กฟผ. และ อีก 14 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ได้รับรางวัลดีเด่น

ภาพและข่าว : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑