Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 3rd, 2016 | by Divali

0

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ช่วงปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ช่วงปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 9 อัตรา กำหนดระเวลาการจ้างดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559
กำหนดรับสมัครเข้าร่วมคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 – 9 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ www.krabipao.go.th หรือ สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 075-600290
กำหนดวันดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ www.krabipao.go.th หรือ สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 075 – 600290
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีภูมิสำเนาอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่
4. ครอบครัวฐานะยากจน
ค่าตอบแทนค่าจ้าง
1.ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ 280 บาท
2. ปฏิบัติงานครึ่งวัน ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง (ช่วงเช้า/บ่าย) ค่าตอบแทน 140 บาท
3. ปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองฐานะครอบครัวและความประพฤติ
5.เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑