Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 21st, 2013 | by Divali

1

รวมพลังติวเข้มเยาวชนทั่วประเทศ

กฟผ. – สาธิต มศว ประสานมิตรฯ รวมพลังติวเข้มเยาวชนทั่วประเทศ
เสริมความพร้อม GAT-PAT เพิ่มโอกาสพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน
กฟผ. ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการ “EGAT’s Tutor Camp ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” เตรียมความพร้อมรับการทดสอบ GAT และ PAT ให้แก่เยาวชนรอบพื้นที่หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ด้าน รวค. ประกาศความมุ่งมั่นช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชนบท ให้มีความพร้อมที่เท่าเทียมกับเยาวชนในเมือง เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อสมความปรารถนา
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) และ ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานเปิดโครงการ “EGAT’s Tutor Camp ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบหน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.๐๔๐ สำนักงานกลาง กฟผ. และได้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบ EGAT Live Streaming ไปยังหน่วยงานภูมิภาคของ กฟผ. ๔ แห่ง ในจังหวัดลำปาง ขอนแก่น กาญจนบุรี และพิษณุโลก ส่วนในพื้นที่อื่นๆ จะจัดทำเป็นแผ่นซีดีเพื่อนำไปมอบให้ในภายหลัง โดยในเบื้องต้นมีเยาวชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วนับพันคน
นายประภาส วิชากูล รวค. เปิดเผยว่า การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทย เป็นหนึ่งในนโยบายหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. มาโดยตลอด เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติ ประกอบกับที่ผ่านมามักจะพบปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในด้านโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากตัวเมือง ดังนั้น กฟผ. จึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลง ด้วยการร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ จัดโครงการ “EGAT’s Tutor Camp ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ขึ้นในวันที่ ๑๒ , ๑๓ , ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
“EGAT’s Tutor Camp เป็นการทบทวนความรู้ พร้อมเผยแนวทาง และเคล็บลับในการทำแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) หรือ GAT และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test) หรือ PAT ซึ่งเป็นคะแนน ๒ ใน ๔ องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ให้แก่เยาวชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงจัดทำเป็นแผ่นซีดีมอบให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบหน่วยงานของ กฟผ. แห่งอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทราบแนวทางและเทคนิคสำหรับการทดสอบดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเมื่อนำไปผนวกกับสิ่งที่เยาวชนได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมจากโรงเรียนมาตลอด ๓ ปี ในช่วงชั้นมัธยมปลาย จะช่วยให้เยาวชนในโครงการนี้ มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในคณะและสถาบันการศึกษาสมดังที่ปรารถนาไว้ อันนำมาซึ่งความสุขทั้งแก่ตนเองและครอบครัว สมดังเจตนารมณ์ของ กฟผ. ที่ต้องการเห็นความสุขของคนไทย”
นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) กล่าวเสริมว่า การศึกษาของเยาวชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ กฟผ. ในต่างจังหวัด มักขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ด้วยเหตุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับระบบ Admissions สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัย มีการปรับปลี่ยนเป็นระบบใหม่ ซึ่งรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมของเยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลแหล่งข้อมูลข่าวสาร กฟผ. จึงได้จัดโครงการ “EGAT’s Tutor Camp”โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในแบบทดสอบ GAT (ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และเสริมด้วยแบบทดสอบ PAT ในส่วนของวิชาหลักที่สำคัญ อาทิ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และความถนัดทางวิชาชีพครู เพื่อให้เยาวชนในชนบท ได้มีความพร้อมเท่าเทียมกับเยาวชนในเมือง พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเปิดรับสมัคร “ที่ปรึกษาทางวิชาการ” เพื่อมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เหล่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตลอดทั้งโครงการ โดยล่าสุดได้มีพนักงาน กฟผ. ที่มีจิตอาสา และมีทักษะทางวิชาการ สมัครเข้ามาร่วมทำหน้าที่ดังกล่าวแล้วประมาณ ๓๐ คน จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่คน กฟผ. ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมไทย
ด้าน ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผอ. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กฟผ. เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และได้จัดโครงการดีๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ก็ยินดีที่ได้มาช่วยกันเติมเต็มความรู้ให้แก่เยาวชนเหล่านี้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกทาง หากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่าจะไม่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน 


About the AuthorOne Response to รวมพลังติวเข้มเยาวชนทั่วประเทศ

Back to Top ↑