Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

0

ยกย่องชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ใหญ่บ้าน ความดี ในวิถี คนปกครอง..

ประกาศจังหวัดกระบี่
ยกย่องชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้ใหญ่บ้าน
ความดี ในวิถี คนปกครอง..

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ผู้ว่าราชการจังหสัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ปลัดจังหวัดกระบี่นายสมโภชน์ โชติชูช่วง นายอำเภอคลองท่อมนายศรัทธา ทองคำ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ ม.6 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม ได้เดินทางไปพบผู้ใหญ่บ้านยอดเนี่ยม นายสุชาติ เครือจันทร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แสดงถึงความมุ่งมั่น ทำงานด้วยความอดทน เสียสละ ตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างการเป้นผุ้นำที่ดี สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตามหลักการของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ให้กับประชาชน และเป้นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการเป็นแบบอย่างของคนกระบี่  ดีทุกคน (  Krabi’ all good )

19366201_1737306352966079_7893732070921844195_n65

นายสุชาติ เครือจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านไสใน ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้นำราษฎรในพื้นที่ประมาณ 10 คน ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายพรุดินนา – แผ่นดินเสมอ ระยะทางประมาณ 2 .5 กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันอยุ่ในสภาพทรุดโทรม เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าว ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด นายสุชาติ เครือจันทร์ ได้นำเงินส่วนตัวมาจัดซื้อวัสดุได้แก่ หิน ปูน ทราย และขอความร่วมมือจากราษฎรในหมุ่บ้านมาช่วยกันดำเนินการซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จ การกระทำดังกล่าว ต่อเนื่องมากว่า 7 ปี โดยการซ่อมแซมถนนปีละ 2 ครั้ง

นายสุชาติ เครือจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2516 ปัจจุบันอายุ 44 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านพรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เริ่มดำรงตำแหน่งผุ้ใหย่บ้านตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ปี ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ใหย่บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น เสัยสละ ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งยังครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเสมอมา

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้มอบรางวัลและจัดทำประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่มอบให้นายสุชาติ เครือจันทร์ พร้อมทั้งจัดเตรียมเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบให้นายสุชาติ เครือจันทร์ ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑