Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 7th, 2016 | by Divali

0

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านช่องไม้ดำ หมู่ 5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ 4 สค 2559 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Princess Mother’s Medical Volunteer – PMMV) ชื่อย่อ พอ.สว. ซึ่งเป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ( พอสว.)

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านช่องไม้ดำ หมู่ 5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ มีผู้มารับบริการ ผู้ป่วย 99 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากมีการตรวจรักษาขั้นพื้นฐานแล้ว ในกรณีที่อาการต้องเยียวยา ก็จะมีการรับส่ง รักษาต่อในโรงพยาบาล ก็จะเป็นกิจกรรมที่โครงการ จะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในการออกหน่วย ที่ ม.5ช่องไม้ดำ มีการ Refer ส่งรพ. 2 ราย เพราะ ไข้สูง 1 ราย เด็กหอบ 1 ราย

ประวัติความเป็นมา อบต.คลองหิน อ. อ่าวลึก
เล่าขานกันมาว่า เมื่อปี พ.ศ.2390 พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองถลาง ภูเก็ต หลังเสร็จสิ้นสงครามกับพม่า ท่านเจ้าคุณอาคุป ได้รวบรวมผู้คนถลางจำนวนหนึ่งเดินทางมาทางเรือ เพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่ มาขึ้นที่อ่าวลึกน้อย ปัจจุบันคือตำบลอ่าวลึกน้อย และเดินเลียบคลองขึ้นไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 8 กิโลเมตร ได้พบลำคลองที่มีน้ำสะอาด และเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันปัจจุบัน จึงให้ผู้คนสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ปัจจุบันเรียกว่า บ้านนบ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหิน และให้ตั้งชื่อตำบลคลองหิน

ลักษณะพื้นที่
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเนินเขา ลักษณะเป็นลูกคลื่น คิดเป็นพื้นที่ 77.5 ของพื้นที่ตำบล และมีภูเขาหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ป่าเขาแก้ว, เขาวง, เขาผึ้ง

พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ 1 บ้านศาลาพระม่วง
หมู่ที่ 2 บ้านนบ
หมู่ที่ 3 บ้านป่างาม
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลุมพอ
หมูที่ 5 บ้านช่องไม้ดำ

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาคราม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์, ทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,219 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
มีถนนลาดยางเชื่อมต่อ 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1, 2, 4, 5 ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงตำบลคลองหินโดยถนนลาดยางระยะทางยาวประมาณ 18 กิโลเมตร

การสื่อสารและโทรคมนาคม
การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองหิน การโทรศัพท์ ส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์ส่วนบุคคล และมีสำนักงานให้บริการโทรศัพท์อยู่ที่อำเภออ่าวลึก

การใช้ที่ดิน
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืช ผลไม้ การใช้ที่ดินประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงจากการทำนาข้าว มาเป็นทำสวนปาล์มน้ำมัน และไม่มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินจากสำนักผังเมือง

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Princess Mother’s Medical Volunteer – PMMV) ชื่อย่อ พอ.สว.

เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507

ในอดีต ราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์เท่าที่ควร เนื่องการเดินทางยากลำบาก บางครั้งต้องรอจนอาการหนัก จึงเดินทางมารักษาในโรงพยาบาลจังหวัด บางครั้ง อาการก็หนักเกินกว่าจะรักษา หรือโรคที่ไม่ได้เจ็บป่วยมากมาย กลับเรื้อรังจนต้องพิการทุพพลภาพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงตั้งกิจการแพทย์อาสาเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขณะทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในเบื้องต้น ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล อาสาสมัครจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยแพทย์อาสาออกปฏิบัติการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และไปเช้าเย็นกลับในวันเดียวกัน โดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะหลัก ในแต่ละหน่วยประกอบด้วย แพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกรหรือพยาบาลที่มีความรู้เรื่องยา 1 คน พยาบาล 3 คน และอาสาสมัครสมทบ 1 คน ทั้งหมดนี้ อาสาทำงานโดยไม่มีรายได้ตอบแทน มีภูมิลำเนาหรือรับราชการอยู่ในจังหวัดนั้นๆ

อาสาสมัคร พอ.สว. ทุกคนจะสวมเสื้อสีเทา กระเป๋าเสื้อสีเขียว มีเครื่องหมายของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชาชนจะเรียกขานอาสาสมัครเหล่านี้ว่า หมอกระเป๋าเขียว แม้แต่ผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างกันในบางพื้นที่ ยังยกเวันการทำร้าย “หมอกระเป๋าเขียว”

ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 ทำหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยได้รับการสนับสนุนด้านพาหนะจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือกรมตำรวจ ในแต่ละพื้นที่นั้น

หน่วยแพทย์ทางวิทยุ พอ.สว. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีทั้งสิ้นใน 24 จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สำนักงานกลาง วังสระปทุม

จังหวัดที่มีกิจการแพทย์อาสา เรียกว่า จังหวัดแพทย์อาสา ทรงวางกฎเกณฑ์ไว้ว่า จังหวัดที่ต้องการตั้งหน่วยแพทย์อาสา ควรจะเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับชายแดน หรือการคมนาคมไม่สะดวก มีที่ทุรกันดาร หรือจำเป็นต้องอาศัยกิจการแพทย์อาสา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมด้วยคณะแพทย์ของจังหวัดนั้นๆ ขอพระราชทานตั้งจังหวัดของตนเป็นจังหวัดแพทย์อาสาเสียก่อน เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นจังหวัดแพทย์อาสา

จังหวัดแรกที่มีกิจการแพทย์อาสา คือ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน มีจังหวัดแพทย์อาสา ทั้งสิ้น 45 จังหวัด กำหนดวางแผนการทำงานโดย คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดโดยตำแหน่ง

การติดต่อ ประสานงานในการปฏิบัติการทุกครั้ง ควบคุมโดย สำนักงานกลาง พอ.สว. ตั้งอยู่ที่วังสระปทุม ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการกลาง ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบต่อพระราชภารกิจของพระชนนี โดยมี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล เป็นเลขาธิการมูลนิธิ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นประธานมูลนิธิ

ในปัจจุบัน หลังจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบต่อไป โดยเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรก ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน พ.ศ. 2552

ข้อมูล ; วิกัพีเดีย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑