Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 4th, 2017 | by Divali

0

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560..

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560..

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายวารินทร์ สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห้นถึงความสำคัญของการช่างไทย โดยความตอนหนึ่งที่ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฝีมือการช่างไทย

441122

ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริง ๆ และยังได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระกิจต่าง ๆมากมาย จนมีผลงานฝีมือและงานประดิษฐ์เป็นที่รู้จักหลายชิ้น ทำขึ้นเพื่อพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพราะทรงตระหนักว่าประโยชน์สุขของประชาชนต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างต่อช่างฝีมือแรงงานไทย ที่มุ่งพัฒนางานของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น ” พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

5533

การจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถในการช่าง เป็นแบบอย่างและแรงจูงใจต่อแรงงานไทยทุกคน รวมทั้งเป็นการปลุกเร้าให้ช่างฝีมือแรงงานไทยพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น เห็นถึงคุณค่าแรงงานและช่างฝีมือในการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาอย่างทัดเทียมชาติอื่นๆ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑