Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 21st, 2014 | by Divali

0

มาตรการช่วยเหลือภัยแล้งจังหวัดกระบี่

ตามที่จังหวัดกระบี่ ฝนทิ้งช่วง ประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้ปริมาณที่เก็บกักน้ำ และปริมาณน้ำในคลองธรรมชาติลดลง ซึ่งส่งผลต่การเกษตร และอาจขาดแคลนน้ำดิบมาทำน้ำประปา รวมถึงส่งผลต่อการท่องเที่ยวในปีนี้ ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค

มาตรการเชิงรับ
1. มาตรการปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศุนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาภัยภิบัติด้านการเกษตร และติดตามแก้ไขสถานการ์ทุกเดือน

2.ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากน้ำในบ่อ ๅ น้ำบาดาล แห้งขอด ได้ประสาน ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานที่มีรถบรรทุกน้ำดิบไปแจกจ่ายราษฎร

3.ในพื้นที่ ที่อาจจะเกิดไฟไหม้ป่าให้แจ้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครหมู่บ้าน เผ้าระวังและติดตาม สถานการณืโดยใกล้ขิด เพื่อแก้ไขปัยหาได้ทันท่วงที

4.ส่งเสริมการปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ ที่ใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นอาชีพหลัก / อาชีพเสริม

มาตรการเชิงรุก
1.ได้ประสานฝนหลวงปฎิการณ์ภาคใต้ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ๙ึ่งได้จัดการทำแผนปฎิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพืนที่เกษตรกรรม เพิ่มปริมาณน้ำดิบการผลิตประปาของจังหวัด

2.สำรวจ ก่อสร้างอ้างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดความจุ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณพื้นที่ หมู่ ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ชึ่งคาดว่า ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ในปี 2558 จะบรรเทพื้นที่ ขาดแคลนน้ำ ในท้องที่ อำเภอคลองท่อม เขาพนท ลำทับ และ เกาะลันตา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑