Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 15th, 2014 | by Divali

0

มอบโฉนดที่ดินสู่ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง “

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธีมอบที่ดินตามโครงการ ” มอบโฉนดที่ดินสู่ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง ” ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินได้กำหนดแผนงานโครงการ เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ. เมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังกวีดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

พื้นที่จังหวัดกระบี่ มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 5 สายตรวจจำนวน 3200 แปลง เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินในจังหวัดกระบี่ ได้รับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย และมอบความสุขให้กับประชาชนเจ้าของที่ดิน

นายวิรัชชัย พลอยเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ในนามของศูนย์อำนวยการการออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง สตูล ได้ดำเนินการเดินสำรวจการออกโฉนดที่ดินแล้วเสร็จ จำนวน 2535 แปลง คิดเป็น 76.87 % จากเป้าหมาย
และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศูนยฺอำนวยการเดินสำรวจฯ ได้ทำพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่ทั้ง 2 พระองค์ จำนวนทั้งสิ้น 300 แปลง เป็นจำนวน 2675ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา

ผู้รับโฉนดที่ดินประกอบด้วย
1. ตำบลคีรีวง อ. ปลายพระยา 37 แปลง
2. ตำบลปลายพระยา อ. ปลายพระยา 74 แปลง
3. ตำบลเขาใหญ่ อ. อ่าวลึก 24 แปลง
4. ตำบลคลองพน อ. คลองท่อม 49 แปลง
5. ตำบลเขาทอง อ. เมือง 56 แปลง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑