Guest Relation

NEWS

Published on กันยายน 24th, 2014 | by Divali

0

มหิดลรุกหนัก สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนเพิ่มขี้นจากร้อยละ 15.2 ในปี 2552 เป็น 16.6 ในปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.67 ล้านคนเป็น 1.7 ล้านคน ดังนั้นสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดทำโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

“มหิดลคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน”

ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในวิทยาเขตศาลายา และมีแผนในการขยายไปสู่วิทยาเขตอื่นๆทั้งศิริราช พญาไท กาญจนบุรี นครสวรรค์และอำนาจเจริญ และในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก็จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่างๆดำเนินการให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ออกตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ก็จะสนับสนุนการดำเนินการทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติตามกฎหมายและการสนับสนุนสื่อต่างๆเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ต่อไป
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีชี้แจงถึงการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหิดลปลอดบุหรี่ว่ามีหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่การกำหนดให้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่ทางเข้าอย่างชัดเจน และจัดเขตสูบบุหรี่ให้แก่ผู้สูบนอกอาคารจำนวน 6 จุดในพื้นที่ของมหาวิทยาลับ ….ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยเราจะไม่อนุญาติให้มีการจำหน่ายบุหรี่ทุกประเภท และมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่รับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเพื่อทำการวิจัยหรือกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ สำหรับการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้จัดทำโครงการ The Hero: We Mahidol แก่นักศึกษาตั้งแต่การรับน้องใหม่ปลอดบุหรี่ และมีกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ยังติดบุหรี่อยู่ทั้งบุคลากร และนักศึกษา เรามีคลินิกฟ้าใสช่วยเลิกบุหรี่โดยมีบริการทั้งให้คำปรึกษา การจ่ายยาช่วยเลิกและการฝังเข็มอีกด้วย

ศ.พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เป็นภารกิจสำคัญหนึ่งของสมาพันธ์ฯ โดยในสองปีนี้ สมาพันธ์จะสนับสนุนให้มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แห่งโดยพัฒนาให้มหาวิทยาลัยจัดเขตปลอดบุหรี่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันนักศึกษาจากการริเริ่มสูบ มีบริการช่วยเลิกบุหรี่ทั้งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน และจะเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑