Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 21st, 2015 | by Divali

0

มหาดไทยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นทะเบียนออนไลท์ หรือผ่านทางศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด

มหาดไทยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นทะเบียนออนไลท์ หรือผ่านทางศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด ย้ำ ไม่เกี่ยวกับภาษีแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) 76 จังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enter Prises : SMEs) โดยมีนายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

สรุปสาระสำคัญ.-
1) รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและความต้องการของ SMEs มาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการสนับสนุนและมาตรการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่นด้านสินเชื่อ การร่วมทุน การค้ำประกันสินเชื่อ การให้เงินอุดหนุน การพัฒนาผู้ปีะกอบการใหม่ การตลาด เป็นต้น

2) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนออนไลท์ทางเว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรม http://www.damrongdhama.moi.go.th แล้วคลิกที่ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs สสว. ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถปรึกษา Call Center 1301 และในกรณีที่ผู้ประกอบการ ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลท์ได้ให้ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัด ในการช่วยคีย์ข้อมูลให้ และการลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีแต่อย่างใด

3) ใช้เวที คณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัด ที่มีภาคีเครือข่ายของภาครัฐ เอกชน อาทิสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ฯลฯ และองค์กรภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคาร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมโรงแรมจังหวัด ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน/แจ้งให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกของตนได้รับทราบ เพื่อขึ้นทะเบียน

4) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในกรณีที่มีการจัดตลาดนัดแรงงานสัญจร ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไปขึ้นทะเบียน

ภาพและข่าว :  ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑