Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 31st, 2014 | by Divali

0

มวลชนเรียกร้องให้จัดที่ทำกิน ตรวจสอบการถือครองที่ดินของเอกชน

มวลชนเรียกร้องให้จัดที่ทำกิน
ตรวจสอบการถือครองที่ดินของเอกชน

สถานการณ์…….

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และมาจากต่างจังหวัด เข้าถือครองพื้นที่ หรือชุมนุมกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรที่ดินทำกิน หรือตรวจสอบการถือครองทำประโยชน์ของเอกชน อ้างว่าเอกชนถือครองที่ดินของรัฐ ( สวนปาล์มน้ำมัน ) โดยมิชอบในพื้นที่ถือครองของเอกชน ดังนี้………

บริษัท ยูนิวานิช มหาชน จำกัด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ หมุ่ 5 ,7 ,8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา….. …บริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด มหาชน ในท้องที่ตำบล กระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง …….บรฺิษัทหงส์ศิลาปาล์ม ในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึกน้อย…………. สวนปาล์มน้ำมันจารุโรจน์ ( โกเขียบ ) ในท้องที่ตำบล คลองหิน อำเภออ่าวลึก………บริษัทพิธานปาล์มพานิช บริเวณ หมู่ 2 ,5 ตำบลคลองหิน อำเภอเหนือคลอง…….บริษัม พี เอ็ม เอส จำกัด หมู่ 4 ตำบล ทับปริก อำเภอเมืองกระบี่

การดำเนินงาน……..

กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา…ยึดหลักกฎหมาย ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียม กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง….ดังนั้น บทบาทแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการ จึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้…..

* ที่ดินกรรมสิทธิ์ ของเอกชน หากถูกบุกรุกถือว่าเอกชนเป็นผู้เสียหาย จึงเป็นหน้าที่ ที่ เอกชนจะต้องดำเนินการ

* ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ป่าไม้ สามารถแยกได้ เป็น 2 กรณี

1. ที่ดินหมดอายุการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่จะต้องเข้าควบคุมพื้นที่ โดยมีหย่วยงานในสังกัด คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่เป็นหน่วยย่อยของกรมป่าไม้ในพื้นที่ ต่อประเด็นนี้ เกี่ยวโยงกับมติคณะรัฐมนตรี และข้อกำหนดเชิงนโยบายของกรมป่าไม้ ที่จะต้องเร่งดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ของเอกชน หรือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดการที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ปัจจุบันอยู่ในขั้นการพิจารณาดำเนินการของกรมป่าไม้

2. ที่ดินที่ไม่มีการอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ แต่กลุ่มมวลชนอ้างว่าเป็นที่ป่าสงวนปห่งชาติหรือที่ป่าไม้ ที่เอกชนบุกรุกเข้าถือครองทำประโยชน์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำที่ดินคืนมา ปัจจุบันอยุ่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้

* ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งมวลชนที่เคลื่อนไหวอ้างว่าเอกชนเข้าถือครองทำประโยชน์โดยมิชอบ แยกเป็น 2 กรณี คือ

1.การออกเอกสาร สปก. 4 -01 โดยมิชอบ ต่อประเด็นนี้ จังหวัดเห็นว่า กระบวนการออกเอกสารดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่าย จึงเสนอให้สำนักงานปฎิรูปที่ดิน ( ส่วนกลาง ) เป็นหน่วยตรวจสอบ ปัจจุบันรอให้ส่วนกลางเข้าตรวจสอบ

2.การถือครองที่ดิน สปก. ไม่ตรงตามหลักฐาน กล่าวคือ เอกชนถือครองทำกินในที่ดินที่ออกให้เกษตรรายย่อย ต่อประเด็นนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจสอบ ปัจจุบันอยุ่ในระหว่างการดำเนินการ

* ที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งมวลชนที่เคลื่อนไหวอ้างว่าเอกชนเข้าถือครองทำประโยชน์โดยมิชอบ ต่อประเด็นนี้กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ และ องค์กรบริหาร ส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา ซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีกับเอกชนในพื้ที่อำเภออ่าวลึกแล้ว ปัจจุบันอยุ่ระหว่างการสอบสวนของพนักงงานสอบสวน

*** การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากปรากฎมีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินคดี และเข้าควบคุมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ โดย ดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน…ทั้งเอกชนที่ทำผิดกฎหมาย และกลุ่มมวลชน ที่บุกรุก ที่ดิน ของรัฐ

****** บทบาทของฝ่ายปกครอง และตำรวจ ได้มอบหมายให้ดูแลสถานการณ์ และรักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่ *****

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑