Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 26th, 2015 | by Divali

0

พิธีเปิดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Project)

พิธีเปิดลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Project)
วันนี้ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑o.oo น. ที่ห้องสองคาบสมุทร ชั้น๓ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย บริษัทวงษ์พาณิชย์ โดยดร.สมไทย วงศ์เจริญในนามภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลาย อบต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Project) โดยมีนายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ การจัดขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดยุทธศาสตร์จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า)
(๒) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ขยะมูลฝอยใหม่) (๓) วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(๔) สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดกระบี่มีปริมาณขยะเกิดขึ้นจำนวน ๑๘๙,๑๔๘ ต้น/ปี หรือประมาณ ๓๙๘.๖๓ ตัน/วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จังหวัดกระบี่จึงร่วมกับโรงงานคัดแยะขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองกระบี่
เทศบาลตำบลลำทับ
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดรายได้จริงจากขยะภายในบ้านและเกิดโครงการธุรกิจ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งรีไซเคิลที่เป็นรูปธรรม

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑