Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 2nd, 2013 | by Divali

0

พัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน ในการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนนั้น จะส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งในฐานะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบในการขับเคลื่อน เสาหลักด้าน “ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
๑. กลุ่มเด็ก อายุระหว่าง ๐ – ๑๘ ปี
ระบบการเฝ้าระวังและระบบการช่วยเหลือเด็ก (CPMRS) (Child Protection Monitoring and
Response System) โดยส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมให้เครือข่าย/อาสาสมัครในตำบลจัดทำฐานข้อมูลเด็กทุกช่วงวัยทุกคน เพื่อติดตามสภาวการณ์ของเด็ก เฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ การถูกล่วงละเมิด การลักพาตัวเด็ก เป็นต้น
ฝึกทักษะให้แก่เด็กในการป้องกันตนเองจากปัญหาการถูกล่อลวง การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ภาวะการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และให้เด็กมีทักษะการสังเกต การปฏิเสธ และฝึกทักษะศิลปะการป้องกันตัว
ฝึกอบรมพ่อแม่/ผู้ปกครอง/พี่เลี้ยงเด็ก ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสมตามช่วงวัย โดย
หลักโภชนาการ อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๒.กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี เยาวชนจะได้รับการฝึกทักษะความเป็นผู้นำผ่านกลไกของสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษามลายู การฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นอกจากนั้นจะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานกิจกรรมของเยาวชนระหว่างประเทศอีกด้วย

การป้องกันปัญหาสังคม กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจะร่วมรณรงค์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันเรื่องเพศ มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยจิตอาสา
๑.กลุ่มสตรี ส่งเสริมบทบาทสตรี ให้มีบทบาทในสังคมและทางการเมืองมากขึ้น ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า
แสดงออก และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนภาคใต้ จัดฝึกอบรมให้สตรีได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน การฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การค้าขาย และอื่น ๆ ฯลฯ
๒.กลุ่มผู้พิการ สนับสนุนให้ผู้พิการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่สุจริต มีการพัฒนาฝีมือเพื่อผลิตสินค้าที่ระลึก/
อาหาร/งานฝึมือ (ภาพเขียน) จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ฝึกอบรมล่ามภาษามือให้แก่บุคคลทั่วไป เนื่องจากภาษามือเป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารร่วมกันได้
ทั่วโลก
๓.ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุได้ใช้ประสบการณ์และความรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม ได้แก่ การจัดทำผลิตภัณฑ์งานด้านฝีมือ/การทำอาหารพื้นบ้าน จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ทั้ง
ทางด้านสุขภาพกาย จิต สังคม และฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จัดให้มีศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน นำร่อง ๙ แห่งทั่วจังหวัดกระบี่
๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ สถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การหลั่งไหลของแรงงานนอกระบบ และการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การค้าประเวณี การนำคนไปขอทาน การใช้คนลักษณะแรงงานทาส ฯลฯ ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ดังนั้น บทบาทของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
คัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ : กรณีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จะได้รับการคุ้มครองและกันตัวไว้เป็น
พยานในชั้นศาล เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป
กรณีไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (หากเป็นคนต่างด้าว) ด่านตรวจคนเข้าเมือง จะส่งกลับภูมิลำเนา
เดิม/ประเทศต้นทาง หรือดำเนินคดีกรณีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
(กรณีคนไทย) บ้านพักเด็กและครอบครัว ให้ความช่วยเหลือด้านที่
พักอาศัยชั่วคราว ก่อนส่งกลับภูมิลำเนาเดิมต่อไป

หากท่านพบเห็นปัญหาสังคม กรุณาแจ้งศูนย์ประชาบดี โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล : ทิวาพร ทวีทรัพย์/นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 0 7561 1044

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑