Guest Relation

Energy

Published on มิถุนายน 19th, 2017 | by Divali

0

“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi”…โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์…

“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi”
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น
นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ พร้อมทีมงาน และอาสาพลังงาน อส.พน. กระบี่ ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้
887448374487
“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi” โดยมีนายกมลชัย กลางรัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้
“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รวมทั้งมีการขยายผลต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยจัดกิจกรรมนี้จำนวน 8 ครั้ง ใน 8 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย 5 ฐานเรียนรู้ คือ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ภารกิจผลิตไฟฟ้า การดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑